Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dziś działam. Jutro zyskam nie tylko ja ale i środowisko

Głównym celem projektu jest wzmocnienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych
społeczności i promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zasad postępowania zgodnego z ideą
zrównoważonego rozwoju.

Upowszechnianie wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia powietrza,
skutków zmian klimatu oraz wpływu tych czynników na funkcjonowanie miast.
Zdobycie kompetencji ekologicznych związanych z infrastrukturą terenów zielonych i dostrzeganie
korzystnej roli roślinności miejskiej w procesie adaptacji do zmian klimatu.
Zainteresowanie współzależnościami istniejącymi w przyrodzie oraz poszerzanie świadomości
społecznej dotyczącej wpływu własnych działań na stan środowiska, a w szczególności na jakość
powietrza.

Zmotywowanie uczestników programu do zmiany postaw, podjęcia indywidualnej odpowiedzialności
oraz aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego, co skutkować będzie poprawą
jakości życia mieszkańców miast objętych projektem.