Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kontakt

Nasz Zespół


dr Maria Palińska – Dyrektor Biura, w WCEE działa od 1997 roku,  pełniła funkcję sekretarza Zarządu do 2000 roku,  a od 2000 roku pełni funkcję skarbnika do chwili obecnej. Jest prezesem Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku, członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i współautorem wielu programów edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej ekologii, realizowanych we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w roku 2006 na Uniwersytecie Śląski, na  Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska jest nauczycielem akademickim, była promotorem  (24) i recenzentem (27)  prac  licencjackich  z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych WSHE oraz  ok 20 prac podyplomowych z zakresu BHP.

Prowadzi wykłady na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz Wydziale Nauk Pedagogicznych WSHE obecnie Kujawskiej Szkole Wyższej,  na Uniwersytetach  III wieku w ramach projektu Zielona Wiedza dla Uniwersytetów III wieku z zakresu Bioróżnorodność oraz Ocieplenie Klimatu.

Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz popularno –naukowych .

Otrzymała III nagrodę w  Trofeum Ziemia Planeta Kobiet 2011 w Fundacji YvesRocher oraz Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w roku 2013 za zasługi na rzecz środowiska naturalnego, jak również Medal Komisji Edukacji Narodowej


mgr Joanna Fydryszewska – absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Związana z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej od 2008r. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Koordynator licznych programów edukacyjnych realizowanych przez WCEE.

W 2013 roku otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie ochrona środowiska naturalnego.

Współpracowała z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Instytutem na Rzecz Ekorozwoju oraz Fundacją Ziemia i Ludzie.


Ewa Kubacka – księgowy


Iwona Grażyna Marczak – z zawodu ekonomista, z zamiłowania i pasji ekolog oraz społecznik.
Od 1996 roku związana zarówno społecznie jak i zawodowo z organizacjami pozarządowymi: Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem oraz ochotniczą strażą pożarną. Koordynator merytoryczny projektów, trener edukacji ekologicznej, lider animator.
Autorka wielu projektów edukacyjnych, publikacji, filmów z zakresu ochrony przyrody, ekologii oraz kampanii społecznych.
Z zamiłowania oraz pasji strażaczka, działająca w OSP Radzanowo w pow. płockim. Członek Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Wspieranie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, na które składają się zarówno organizacje pozarządowe, jak i oddolne inicjatywy obywatelskie oraz fundraising bardzo mnie interesuje. Tam jest energia, ciekawi ludzie, fajne pomysły.
Organizacje pozarządowe dają przestrzeń, wolność, bez której nie umiałabym żyć :-).
Nagrody:
• Uhonorowana Odznaką za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przez Ministra Środowiska RP.
• Uhonorowana Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
• Laureatka konkursu powiatowego Starosty Płockiego pn. „Kwiat Powiatu” w kategorii „Osobowość Powiatu”. Nagroda przyznana za działalność edukacyjną na rzecz społeczności Powiatu Płockiego.
Dane kontaktowe:
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
09 – 402 Płock, ul. 1 Maja 7B
e-mail: rcee@rceeplock.pl
tel. 514 263 249

mgr inż. Marian Rutkowski – absolwent wydziału ochrony roślin i środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie (1985 r.). Emerytowany,  nauczyciel dyplomowany przedmiotów przyrodniczych oraz informatyki. Lider wdn. W latach 2004-2011 ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.  Za swoją pracę otrzymał w 2018 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej związany od 1998 roku. Jako edukator prowadził zajęcia dla młodzieży, nauczycieli i osób dorosłych
z dziedziny edukacji ekologicznej. Posiada certyfikaty kilku programów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej i środowiskowej, m.in. Polsko-Amerykańskiego programu edukacji ekologicznej KRĄG, „Ekoanimator
w rekreacji i turystyce”, „Terenowa edukacja środowiskowa”, Zaprzyjaźnij się z Wisłą.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu projektów edukacyjnych i publikacji z zakresu edukacji środowiskowej i przyrodniczej m.in. Terenowej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Zbójnie, „Bocian interdyscyplinarnie. Projekt międzyprzedmiotowy”, „Opakowanie” – scenariusze zajęć; programu edukacji ekologicznej ph. Żyjemy chroniąc czy projektu – Tu będzie las.

Posiada srebrną odznakę LOP.


mgr Renata Zofia Rutkowska – emerytowany nauczyciel dyplomowany, polonista i dyrektor szkoły, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, regionalista, przyrodnik, edukator; lider wdn; aktywny członek LOP. W latach 2004-2011 ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Posiada certyfikaty kilku programów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej i środowiskowej, m.in. Polsko-Amerykańskiego programu edukacji ekologicznej KRĄG, „Ekoanimator w rekreacji i turystyce”, „Terenowa edukacja środowiskowa”, „Szkolenie dla przewodników wiejskich – osób zajmujących się organizowaniem aktywnego wypoczynku”, Zaprzyjaźnij się z Wisłą.

Jest autorką lub współautorką kilkunastu projektów edukacyjnych i publikacji z zakresu edukacji środowiskowej i przyrodniczej oraz terapii pedagogicznej, m.in. Terenowej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Zbójnie, programu warsztatów metodycznych dla nauczycieli „Jak realizować międzyprzedmiotową ścieżkę ekologiczną w szkole podstawowej i gimnazjum”, „Bocian interdyscyplinarnie. Projekt międzyprzedmiotowy”, „Opakowanie” – scenariusze zajęć; „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych…”.

Z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej związana od 1998 roku jako trener / edukator wielu programów edukacyjnych głównie dla nauczycieli, ale także samorządowców, leśników i innych grup społecznych.

Za swoją działalność edukacyjną otrzymała wiele wyróżnień i nagród, m.in. Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Medal Komisji Edukacji Narodowej.


Przemysław Płoskonka – wykładowca akademicki, pracownik dydaktyczny specjalizujący się w zagadnieniach związanych z turystyką kwalifikowaną (aktywną) i outdoorem. Konsultant projektów z obszaru kultury fizycznej i turystyki odpowiedzialnej. Lider społecznych ruchów edukacji plenerowej i przyrodniczo-leśnej.

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego J.Piłsudskiego w Warszawie. Po studiach rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Turystki (obecnie Katedrze Turystyki i Rekreacji) AWF w Warszawie, gdzie umiejętnie łączy działalność dydaktyczną z rozwojem zawodowym. Stara się tworzyć na Uczelni podwaliny nowoczesnych zajęć outdoorowych zgodnych z przesłaniem pedagogiki przygody. Wierny pragmatycznej zasadzie Deweya uczenia się przez działanie. W 2014r.uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Autor ponad 30 publikacji naukowych, uczestnik międzynarodowych projektów badawczych i konferencji naukowych.

Równocześnie z rozwojem naukowym kontynuuje rozwój zawodowy w obszarze turystyki. Doświadczony pilot wycieczek, organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej oraz wypraw przygodowych. Autorskie programy do krajów Afryki północnej (Tunezja-Maroko-Egipt-Libia) realizował jako właściciel agencji eventowej ESCAPE. Współpracował przy licznych innowacyjnych projektach realizowanych przez Office National du Tourisme Tunisien na terenie Tunezji. Następnie poszukując nowych inspiracji został Prezesem biura podróży ESCAPE & EXPLORE CLUB Sp.z o.o. W 2016 roku wybrany jako jeden z delegatów Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Turystyki. Zdobyte doświadczenie stara się przenieść na grunt projektowy i akademicki.

Obecnie zaangażowany w działalność największej organizacji społecznej zajmującej się sztuką przetrwania – Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu. Jako współzałożyciel i Wiceprezes koordynuje działalność edukacyjną. Od 2017 roku rozwija koncepcję Trenerów Etyki Outdoorowej, związaną z oficjalnym partnerstwem stowarzyszenia z organizacją Leave No Trace Center for Outdoor Ethics. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia, zasady Leave No Trace stały się fundamentem funkcjonowania uruchomionych  w 2021 roku obszarów „Zanocuj w lesie” na terenie Lasów Państwowych.

Posiada liczne uprawnienia instruktorskie i ukończone kursy m.in. surwiwalu, wspinaczki, kajakarstwa, pływania, nurkowania, żeglarstwa, ski-touringu, ratownictwa wodnego. W wolnych chwilach zapalony kajakarz, nie stroni od nocy w lesie pod rozgwieżdżonym niebem. Stara się trzymać formę w czym pomaga regularne pływanie. Prywatnie uprawia surwiwal domowy jako mąż i dumny ojciec dwóch córek.

W 2016 r. odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za rozwój edukacji.