Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej – Kim jesteśmy?

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej powstało jako Związek Stowarzyszeń 14 lipca 1997 roku. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000086394.

Członkami założycielami byli:

 • Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
 • Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku,
 • Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Włocławku.

Członkowie WCEE wstępując w poczet członków zadeklarowali wnoszenie rocznych składek członkowskich. Członkami stowarzyszenia są osoby prawne reprezentowane przez uprawnionych przedstawicieli. Na Walnym Zgromadzeniu członków każda instytucja (osoba prawna) ma jeden głos, który bierze udział w głosowaniu.

W poczet członków Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przystąpiły następujące osoby prawne:

 1. Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
 2. Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku,
 3. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,
 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
 5. Polski Związek Łowiecki,
 6. Gmina Miasto Włocławek,
 7. Gmina i Miasto Lubraniec,
 8. Gmina Baruchowo,
 9. Miasto i Gmina Izbica Kujawska,
 10. Gmina Tłuchowo,
 11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.,
 12. Anwil SA Włocławek,
 13. Aeroklub Włocławski,
 14. Starostwo Powiatowe we Włocławku,
 15. Nadleśnictwo Włocławek,
 16. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim,
 17. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 18. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku,
 19. Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku
 20. Gmina Włocławek

Centrum utrzymuje się dzięki składkom członkowskim, dotacjom NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Toruniu, wpływom z 1%, dotacjom Urzędów Marszałkowskich.

Centrum jest instytucją pozarządową, której głównym, statutowym celem jest koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Włocławski Centrum Edukacji Ekologicznej otrzymało status organizacji pożytku publicznego w roku 2004.

Głównymi celami działalności są:

 1. popularyzowanie wiedzy ekologicznej i wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, oraz zachowań proekologicznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
 2. inspirowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej w zakresie edukacji ekologicznej; wspieranie edukacji ekologicznej realizowanej przez ośrodki terenowe;
 3. inspirowanie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną oraz wydawanie czasopism ekologicznych;
 4. projektowanie i realizowanie ekologicznych kampanii informacyjno – promocyjnych;
 5. współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy ekologicznej;
 6. organizowanie targów, kiermaszy, wystaw, konkursów, seminariów i konferencji związanych z ekologią i ochroną środowiska, o zasięgu wojewódzkim i krajowym;
 7. tworzenie warunków dla realizacji programów edukacji ekologicznej i przyrodniczej poprzez prowadzenie biblioteki ekologicznej;
 8. organizowanie zajęć i wycieczek terenowych związanych z edukacją ekologiczną, poprzez spływy kajakowe, wycieczki rowerowe i inne;
 9. wspomaganie organizowania bazy dla realizacji zajęć i wycieczek terenowych związanych z edukacją ekologiczną poprzez wypożyczanie sprzętu turystycznego, kajaków i rowerów;
 10. współdziałanie w realizacji celów z ośrodkami naukowymi oraz podejmowanie działań promujących przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska.

Realizowane programy skierowane są do:

 • dzieci i młodzieży szkolnej,
 • studentów i słuchaczy szkół wyższych,
 • nauczycieli, wychowawców, edukatorów, trenerów
 • przyrodników, pracowników PGL LP i parków krajobrazowych,
 • administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych,
 • społeczności lokalnych, osób dorosłych, słuchaczy Uniwersytetów III Wieku
 • organizacji pozarządowych

Swoim zasięgiem Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej obejmuje teren: lokalny (gmina miasto Włocławek, powiat włocławski), regionalny (województwo kujawsko-pomorskie, mazowieckie) i krajowy (m.in. dystrybucja czasopism, ogólnopolskie projekty edukacyjne).

Z oferty edukacyjnej Stowarzyszenia korzysta rocznie około 30 000 odbiorców, z czego ok.10 000 z oferty warsztatów i prelekcji dla dzieci i młodzieży. Oferta edukacyjna skierowana do nauczycieli i wychowawców ze wszystkich poziomów nauczania zgodna jest z wytycznymi podstawy programowej. Podczas zajęć wykorzystujemy pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i różnorodne karty pracy. Atrakcyjne formy prowadzenia zajęć pozwalają zainteresować dzieci, dają możliwość pogłębienia wiedzy, zdobycia umiejętności i uporządkowania wiadomości. Ważne są także kreowane podczas zajęć postawy obywatela przyjaznego środowisku. Dzięki współpracy z instytucjami i spółkami miejskimi mamy możliwość rozszerzania oferty edukacyjnej o zajęcia terenowe.

Co najmniej raz w roku organizowane są zajęcia dla nauczycieli, podczas których poszerzamy ich wiedzę i umiejętności. Poza teorią proponujemy zajęcia warsztatowe, efektem czego jest kształcenie trenerów edukacji ekologicznej wykorzystujących w swojej pracy metody aktywizujące uczestników. Materiały wydawane przez Centrum (Włocławski Przegląd Ekologiczny Ekowieści, materiały pokonferencyjne, materiały warsztatowe) dystrybuowane są nieodpłatnie wśród uczestników.

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi działalność edukacyjną, której efektem są zorganizowane spływy kajakowe, rajdy rowerowe oraz piesze, konferencje, happeningi, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.